Komunitní kompostování na Jilemnicku

 

Jilemnicko – svazek
obcí získal příslib finanční dotace na realizaci projektu Komunitní
kompostování na Jilemnicku. Projekt je podpoře z Operačního programu
životní prostředí, prioritní osa 4 – Nakládání s odpady.Do realizace projektu je zapojeno 20 obcí mikroregionu Jilemnicko, které se spojily k řešení společného postupu při sběru, třídění a likvidace biologicky rozložitelného odpadu.  Na základě odborné studie byl pro region Jilemnicka jako nejvhodnější vybrán způsob komunitního kompostování řízeným aerobním procesem technologií   v pásových zakládkách na volné ploše. Na území regionu bude v rámci projektu otevřeno 6 komunitních kompostáren, které budou spádově určeny pro zpracování materiálu nejen pro danou obec, ale také pro obce sousední. Tyto komunitní kompostárny budou v obcích Rokytnice nad Jizerou, Jilemnice, Vítkovice v Krkonoších, Horní Branná, Bukovina u Čisté a Roztoky u Jilemnice. Pro zajištění správného zpracování materiálu bude pořízena technologie v rozsahu drtiče nebo drtícího míchacího vozu, traktorový překopávač kompostu, traktor s čelním nakladačem, nosič kontejneru, monitorovací technika a textilie na zakrytí zakládek. Ve vybraných kompostovacích lokalitách bude provedeno případné zpevnění dané plochy pro nájezd těžké techniky, oplocení plochy kompostárny a pořízení základního obslužného objektu.


Potřebný materiál bude získáván z obecních pozemků, veřejných ploch a také ze zahrádek obyvatel regionu. Kompostárny nebudou sloužit pro likvidaci bioodpadu pro soukromé subjekty a zemědělce. Výsledný produkt- kompost bude opětovně využit na veřejných plochách a obecních pozemcích. Provozovatelem pořízené techniky budou Technické služby Vítkovice v Krkonoších, které také budou zajišťovat pravidelný sběr z velkoobjemových kontejnerů umístěných v obcích. Zahájení svozu je plánováno na jaro 2013.


Realizace projektu si klade za cíl předcházet vzniku nadměrného množství komunálního odpadu, snížit množství skládkovaného odpadu a zajistit snadnější a efektivnější péči o vzhled krajiny.

 

Realizace projektu: leden 2012 – prosinec 2013

Celkový rozpočet projektu: 13.201.580,-Kč

Výše dotace (90%):11.881.422,-Kč

 

 

Informační články k projektu:

Kompostování na Jilemnicku - březen 2013 

Jilemnicko – svazek obcí vznikl v roce 2002. Od této doby řeší různé aktivity, mezi které patří i získávání finančních prostředků na různé projekty a aktivity potřebné v regionu 21 členských obcí. Jednou z těchto aktivit jsou projekty „ Komunitní kompostování na Jilemnicku“ a „Zajištění sběrných nádob pro komunitní kompostování na Jilemnicku“, na jejichž realizaci získal Svazek příslib finanční dotace z Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 4 – Nakládání s odpady.

Řešit nakládání s bioodpadem, vznikajícím na území obce, je nutné jak z hlediska snižování výdajů na nakládání s komunálním odpadem, tak i z hlediska plnění legislativy v odpadovém hospodářství, kdy se Česká republika zavázala Evropské unii snížit množství skládkovaného komunálního odpadu na 75%.  Jedním z řešení tohoto závazku je snížení objemu komunálního odpadu o jeho biologickou složku. Mezi biologicky rozložitelné odpady, vznikající v obci, můžeme zahrnout odpad z údržby veřejné zeleně, travnatých ploch v obci, ale také odpad ze zahrad občanů a rostlinné zbytky z domácností občanů.  Obce, sdružené ve svazku obcí Jilemnicko, se rozhodli řešit nakládání s biologicky rozložitelnými odpady vybudováním sítě komunitních kompostáren na území mikroregionu. Splní tak nové legislativní požadavky, které neumožňují tento odpad ukládat na skládky a zároveň využijí produkt kompostárny – kompost, jako kvalitní hnojivo pro údržbu vlastní veřejné zeleně a pro potřeby občanů.

Do projektu odděleného sběru bioodpadu a jeho kompostování se zapojilo 20 obcí mikroregionu Jilemnicko. Na území zapojených obcí vznikne celkem šest komunitních kompostáren, na které bude svážen bioodpad z okolních obcí. Komunitní kompostárny budou v obcích Rokytnice nad Jizerou, Jilemnice, Vítkovice v Krkonoších, Horní Branná, Bukovina u Čisté a Roztoky u Jilemnice.  Komunitní kompostárny budou umístěny na plochách, které byly odsouhlaseny stavebním úřadem města Jilemnice a města Rokytnice nad Jizerou a současně jsou uvedeny do provozu vyhláškou obce, ve které je kompostárna umístěna. Komunitní kompostování je jeden z principů prevence vzniku odpadu. Komunitní kompostárny mohou kompostovat pouze bioodpad vznikající v obci (zeleň z údržby veřejné zeleně a zahrad občanů, rostlinné zbytky z přípravy jídel v domácnosti občanů).

Sběr vytříděného bioodpadu v jednotlivých obcích bude zajištěn rozmístěním velkoobjemových kontejnerů, které budou v pravidelných intervalech vyváženy na nejbližší kompostárnu. Dále město Jilemnice a obec Benecko poskytnou bezplatně, jako pilotní ověření funkčnosti třídění, části svých občanů plastové nádoby o objemu 240 l na sběr rostlinných zbytků z domácností a zeleně ze zahrad. O harmonogramu svozu velkoobjemových kontejnerů a plastových hnědých nádob budou občané informováni vyvěšením diáře na informačních deskách v každé obci nebo formou letáku, který dostane každá domácnost.

Kompostárny budou vybaveny technikou, která zajišťuje správné zpracování materiálu technologii kompostování pomocí překopávky zakládek na volné ploše.  Tato technologie zajišťuje minimalizaci vzniku případných emisí skleníkových plynů.  V rámci projektu budou zřízeny jednotlivé komunitní kompostárny – zpevnění plochy, oplocení kompostárny a vybudování obslužného objektu jako zázemí pro obsluhu kompostárny. Technologie je zajištěna nákupem techniky: traktor s čelním nakladačem, drtící a míchací vůz, traktorový překopávač kompostu, speciální textilie pro zakrytí zakládek, monitorovací technika – teploměry, a síto pro konečnou úpravu kompostu.  Pro svoz velkoobjemových nádob byl pořízen traktorový nosič velkoobjemových kontejnerů. Svoz menších nádob bude zajišťovat svozová technika, která řeší svoz směsného nebo separovaného komunálního odpadu v obcích.  

Technika je pořízena pro všechny kompostárny společně. Obsluhu techniky budou zajišťovat, centrálně pro všechny kompostárny, Služby Vítkovice s. r. o.  Tento systém umožní efektivní využití techniky a tím snižuje investiční i provozní náklady.

Projekty „Komunitní kompostování na Jilemnicku“ a „Zajištění sběrných nádob pro komunitní kompostování na Jilemnicku“ zajistí efektivní zpracování a využití biologicky rozložitelných materiálů přímo v regionu, sníží zatížení životního prostředí, zajistí potřebný koloběh živin v přírodě. Dále sníží objem sládkovaného komunálního odpadu a tím i celkové náklady na odpadové hospodářství jednotlivých obcí a měst regionu. Výsledný kompost bude využit na údržbu ploch veřejné zeleně nebo pro potřeby občanů na hnojení zeleně v zahrádkách. Zahájení sběru a kompostování je plánováno na období červen – červenec 2013.

V dalších článcích, které připravujeme, se budete moci dozvědět více o tématech: co je bioodpad, proč třídit, jak bioodpad zpracovat na komunitní kompostárně a jak využít kompost.

 

Menu

Hodnocení areálu Aldrov ve Vítkovicích

http://hodnoceni.holidayinfo.cz/evalform.php?campaign=zima2016&lang=cz&localias=vitkovice

Najdete nás také na facebooku!

Pokud chcete být o dění
v našem regionu informováni
i prostřednictvím moderních
technologií, přidejte si
Jilemnicko - svazek obcí
na facebooku!

https://www.facebook.com/jilemnicko/
facebook-Logo.jpg

Partnerské město Karpacz

www.karpacz.pl

Za finanční podporu děkujeme:

www.csadsm.cz

www.cutisin.cz

Řeznictví U Martinů Jilemnice - S&M Soukupovi

DSCF1237.JPG

PEKAŘSTVÍ STUDENEC - JOSEF HAMÁČEK

 

JATKA, ŘEZNICTVÍ A UZENÁŘSTVÍ, MIROSLAV NOSEK - STUDENEC

www.reznictvistudenec.cz

Vyhledat v textu

23. 9. Berta

Zítra: Jaromír

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ!

Hlasujte pro svého favorita:

http://www.vyfotsisvejilemnicko.cz/

Webový portál pro komunitní kompostování

KOMPOSTARNAJIL.jpg
www.kompostovanijilemnicko.cz

Televize Krkonoše

http://www.televize-krkonose.cz

Turistický portál

http://jilemnicko-so.cz/turistika

Partnerský mikroregion

www.krkonose.eu

http://www.region-krkonose.cz/

Interní rezervační systém

http://jilemnickoso.otherwise.cz/

Rezervační systém vývozu

http://rezervace.kompostovanijilemnicko.cz/

Návštěvnost stránek

177183